Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)

PostHeaderIcon Statuten

Artikel 1: Naam en zetel

 1. De stichting draagt de naam: Stichting Maria Patricia Garcia.
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Waalre.

Artikel 2: Doel

 1. De stichting heeft ten doel:
  • het (financieel) ondersteunen van één of meer kindertehuizen in Colombia, in het bijzonder doch niet daartoe beperkt het kindertehuis van Communidad Hijas de Maria Inmaculada y Corredentora te Bogota (Colombia),
  • het verbeteren van de zorg en leefomstandigheden in dergelijke kindertehuizen,
  • het organiseren of anderszins (financieel) ondersteunen van educatieve projecten ten behoeve van kansarme kinderen in Colombia,
  • alsook het werven en beheren van fondsen ten behoeve van de zorg voor en ontwikkeling van kansarme kinderen in Colombia,
  • zomede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 2. De stichting heeft een ideëel doel en beoogt niet het maken van winst.

Artikel 3: Geldelijke bijdragen

 1. De geldmiddelen van de stichting worden gevormd door:
  • donaties, subsidies en andere bijdragen;
  • opbrengsten van eventuele diensten;
  • schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • alle andere wettige inkomsten.
 2. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving.
 3. De stichting zal niet meer vermogen worden aangehouden dan strikt noodzakelijk is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden overeenkomst de doelstelling van de stichting.