Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)

PostHeaderIcon Uw bijdrage

Stichting Maria Patricia Garcia’ is geheel afhankelijk van particulieren en bedrijven en ontvangt geen financiële steun van de Nederlandse overheid. Uw gift of donatie is daarom meer dan alleen bron van inkomsten... het is een noodzaak om te kunnen blijven opereren. Mede daarom zijn we bijzonder zorgvuldig in hoe we uw geld besteden.

U kunt ons werk op verschillende manieren financieel steunen. De meest flexibele methode is door eenmalig of periodiek giften over te maken naar de rekening van ‘Stichting Maria Patricia Garcia’ te Waalre. Makkelijker op de lange termijn, maar voor veel mensen minder vertrouwd is een machtiging tot periodieke afschrijving. Ook accepteren wij schenkingen uit erfenissen. Al deze vormen zijn fiscaal aftrekbaar. Voor vragen hierover of hulp kunt u altijd contact met ons opnemen.

Voor een goede opvang van de kinderen is een huis nodig met ruimte om te kunnen spelen, slapen, eten en onderwijs te geven. Hiervoor is geld nodig. Help je de weeskinderen op weg met een gift, een initiatief of een goed idee? Of wil je de weeskinderen op een andere manier steunen? Sluit je dan aan als vriend van ‘Stichting Maria Patricia Garcia’ en wordt donateur.

Donateurs zijn belangrijk voor ‘Stichting Maria Patricia Garcia’ omdat zij de stichting een basis geven voor nu én voor een langere periode. Maar we zijn natuurlijk ook blij met een eenmalige gift. Stort uw bijdrage op rekeningnummer (Rabobank:) NL71 RABO 1431.17.718 t.n.v. ‘Stichting Maria Patricia Garcia’ te Waalre.

Waar wordt het geld aan besteed? De aanschaf van een maaltijd voor een kind bedraagt € 0.75, een koelkast € 400, een ventilator € 40, een wasmachine € 300, een gasfornuis of oven € 200 en het salaris van een onderwijzeres € 260 per maand.

 

PostHeaderIcon Waar komt uw donatie terecht

De afgelopen jaren zijn miljarden euro's geïnvesteerd in ontwikkelingshulp, bedoelt om mensen in nood een beter bestaan te geven. Donateurs vragen zich terecht af of dit geld wel bij de juiste partijen aankomt. Corruptie en ondoordacht beleid hebben er te vaak toe geleid dat geld niet effectief of nuttig is besteed. Net als andere ontwikkelingsorgansiaties zoekt ‘Stichting Maria Patricia Garcia’ daarom voortdurend naar betere werkwijzen en meer openheid over de besteding van geld. 'Stichting Maria Patricia Garcia' streeft naar een effectieve en duurzame besteding van uw geld.

Namens de weeskinderen alvast bedankt voor uw steun!

 

PostHeaderIcon Gift

U maakt eenmalig of vaker een bedrag over op het banknummer van de SMPG. Om in aanmerking te komen voor belastingaftrek van giften aan goede doelen gelden twee beperkende voorwaarden: het totaal aan giften in het betreffende belastingjaar dient meer te bedragen dan 1% van het drempelinkomen van u en uw eventuele fiscale partner en minimaal €60,-; de aftrek is begrensd tot maximaal 10% van bovenbedoeld inkomen.

 

PostHeaderIcon Lijfrente-schenking

U schenkt gedurende minimaal vijf jaar een vast bedrag (minimaal €125,00 perjaar) als periodieke uitkering aan de SMPG. De jaarlijkse termijnen zijn zonder drempel of maximum, volledig aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.

De voorwaarden voor een lijfrente-schenking aan SMPG: Voor een lijfrente-schenking moet een notariële akte worden opgemaakt. Deze kunnen wij via onze notaris voor u regelen. Wij kunnen u hiervoor een volmachtformulier toezenden. Giften zijn gedaan uit vrijgevigheid (géén contributies). De akte geldt voor een periode van minimaal vijf kalenderjaren. Het jaarbedrag aan giften moet in gelijkmatige termijnen van een vast bedrag worden overgemaakt.

Als een lijfrente-schenking iets voor u is, kunnen wij dit geheel voor u verzorgen. Dit gaat eenvoudig: wij sturen u een volmacht-formulier, dat u invult en aan ons terugstuurt. Wij laten onze notaris de akte opmaken en hij stuurt u een afschrift toe. Als u wilt bijdragen in de notariële kosten dan kunt u €75,- als normale gift schenken of de lijfrenteschenking met dit bedrag verhogen.

 

PostHeaderIcon Testament

Het testament dient natuurlijk in de eerste plaats om uw nalatenschap te regelen ten behoeve van uw naaste familie. Daarnaast is het ook mogelijk om de SMPG als erfgename in uw testament te noemen. Daardoor wordt zij na uw overlijden (mede) gerechtigd in uw nalatenschap. We spreken dan van een erfstelling. Dit moet altijd door de notaris worden vastgelegd met vermelding van de naam van de begunstigde en de officiële vestigingsplaats.

Voorbeeld van een erfstelling;"Ik benoem tot mijn enige erfgenamen, tezamen en voor gelijke delen:
     1. SMPG, adres, Waalre
     2. Andere erfgenamen.

Wanneer de overledene geen testament heeft nagelaten, bepaalt de wet hoe het bezit wordt verdeeld. In grote lijnen ziet dit er als volgt uit:

  • gehuwd/geen kinderen: De echtgenoot erft alles.
  • gehuwd/kinderen: De erfenis wordt gelijkelijk verdeeld over de echtgenoot en kinderen.
  • ongehuwd/kinderen: De kinderen erven alles.
  • ongehuwd/geen kinderen: De ouders, broers en zussen: De kinderen van broers en zussen erven.
  • ongehuwd/geen kinderen, ouders, (kinderen van) broers en zussen: Het bezit wordt gedeeld; een helft naar familie van vaderszijde, de andere helft naar familie van moederszijde.

 

PostHeaderIcon Legaat

Een legaat is een bijzondere beschikking, waarbij erflater aan één of meerdere personen (of stichting) bepaalde goederen, een bepaald bedrag of bepaalde effecten geeft. Een legaat wordt altijd in een testament opgenomen. Het is voordeliger om legaten en erfstelling in één keer bij de notaris in een testament vast te leggen. Wie al een testament heeft laten opmaken kan daar alsnog een legaat in laten opnemen door de notaris.

Voorbeeld van een legaat:
"Ik legateer, vrij van rechten en kosten, uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden, zonder bijberekening van rente, aan SMPG een som in contanten van tienduizend euro (€10.000,-)."